Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Zákonné změny pro agentury? Víme o nich!

Víte, že od 1. 4. 2024 se mění zákonné podmínky pro agentury? Pokud je nesplní, bude jim odebrána licence a zaniknou, což může mít zásadní dopad i na vaše podnikání. Ne všechny agentury o úpravě legislativy vědí. O jaké konkrétní podmínky se jedná?  

Zásadní změny v zákonných podmínkách pro agentury

V zákonných podmínkách pro agentury nastaly tyto zásadní  změny:

  • Nová kauce (§ 60b ZamZ (kauce): Kauce je nově 1 000 000 Kč.

Osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. 1 písm. b) zákona 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplatit kauci do výše podle § 60b odst. 4. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to složením částky na zvláštní účet ministerstva. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

  • (§ 60-14, 15) ZamZ, bezdlužnost:

Zákon požaduje doložit bezdlužnost (neexistenci nedoplatků) z finančního úřadu, celní správy, OSSZ a všech 7 zdravotních pojišťoven. Agentura musí udržovat bezdlužnost po celou dobu trvání platnosti povolení. Ministerstvo bude bezdlužnost kontrolovat minimálně 1x za 6 měsíců.

Na to navazují přechodná ustanovení (zákon č. 408/2023 Sb.; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-408).

Konkrétně Čl. II bod 4, který zní:

Osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle zákona č.j. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínku bezdlužnosti podle § 60 odst. 4. 15 zákona č . 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a prokázat bezdlužnost ministerstvu. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká. Povinnost prokázat bezdlužnost podle věty první neplatí, pokud osoba dala souhlas s prokázáním bezdlužnosti generálnímu ředitelství Úřadu práce a za tímto účelem zprostila příslušný finanční úřad, celní úřad, orgán správy sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu povinnosti mlčenlivosti vůči generálnímu ředitelství Úřadu práce

Nesplnění výše uvedených podmínek má za následek okamžité zrušení licence!

Další drobné změny v zákonných podmínkách pro agentury

Kromě zásadních změn došlo ještě k dalším, již drobnějším úpravám. Jsou jimi:

  • (§ 58a) zrušení povinnosti mít uzavřeno pojištění úpadku
  • § 309-3 SPr: Předčasné ukončení dočasně přiděleného zaměstnance po prohlášení uživatele musí být oznámeno s předstihem 14 dnů, nikoli ze dne na den.
  • změna definice pro posouzení nelegální práce (§ 5-e ZamZ): Pro posouzení není podstatná délka výkonu této práce.
  • v rámci 5 let může být 1 zaměstnanec přidělen ke stejnému uživateli maximálně 3 roky
  • (§ 63-2) změna podmínky pro situace, kdy musí být povolení odňato: K odnětí musí dojít například při porušení zákazu diskriminace či rovného zacházení nebo při opakovaném neposkytnutí součinnosti během kontroly.
  • § 324 a zákoníku práce: ručení „dodavatele“ za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele (podle míry zapojení) až do výše minimální mzdy. Subdodavatelem je také agentura práce, která k dodavateli = uživateli přidělila zaměstnance. Tato novela zákoníku práce má za cíl zajistit, že dodavatelé budou zodpovědní za mzdy zaměstnanců subdodavatelů, kteří se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele. Více zde: Tímto opatřením se chrání práva zaměstnanců a zajišťuje se minimální mzda pro tyto pracovníky.
  • § 60 odst. 8 zákona o zaměstnanosti: Do odborné způsobilosti garanta se počítá pouze praxe, kterou odpovědný zástupce získal v době 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Kontrolujte, s kým spolupracujete

Kvůli výše uvedeným změnám mnohým agenturám zanikne licence a někteří se o tom ani nedozví, alespoň po určitou dobu. Následkem toho můžete mít ve své firmě pracovníky, kteří jsou přiděleni nelegálně.

My v Lidexu víme, že zanedbání jakýchkoliv zákonných povinností může poškodit naše klienty, a proto ve spolupráci s našimi právníky a dalšími odborníky změny hlídáme a požadavky plníme. Mějte jistotu, že agentura, se kterou spolupracujete, má vše v pořádku.

Štítky