Jak je to aktuálně s Ukrajinci na našem pracovním trhu? Mějte přehled a získejte zpravodaj.

Outsourcing vs. agenturní zaměstnávání

Nemáte dostatek zaměstnanců na zpracování všech zakázek?

Hledáte způsob, jak zjednodušit či zlevnit firemní procesy?

Zvažujete možnosti externího zpracování zakázek?

 

Pomůžeme vám zvolit takovou strategii, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám!

Klíčem k úspěšné spolupráci je jasné rozdělení úkolů, kompetencí a odpovědností, které vede k:

 • přesnému stanovení výše nákladů za služby,

 • minimalizaci rizika toho, že by mohla být spolupráce ze strany úřadů považována za protiprávní.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi outsourcingem a agenturním zaměstnáváním?

Outsourcing:

 • Dodavatel nese veškerou odpovědnost za zaměstnance a za jimi vykonanou práci.
 • Odměňování pracovníků se neřídí srovnatelnými podmínkami. Platíte za zpracovaný úkol.
 • Jedná se o nejrychlejší, nejflexibilnější a finančně nejvýhodnější způsob zpracování zakázek! 

Agenturní zaměstnávání

 • Máte plnou kontrolu nad výrobním procesem, pracovník je ve vaší režii.
 • Platíte za reálně odpracované hodiny.
 • Pokud nechcete práci outsourcovat, je pro vás agenturní zaměstnávání vždy výhodnější než ostatní metody řízení personálu.

Kdy je pro vás výhodnější outsourcing?

Pokud chcete předat veškerou odpovědnost za zpracování zakázky, včetně jejího personálního zabezpečení, partnerské firmě.

V takovém případě partnerská firma:

 • provádí práci převážně samostatně a zcela na vlastní zodpovědnost,
 • odpovídá za plnění povinností vyplývajících z legislativy,
 • plánuje harmonogram prací, obstarává potřebný materiál, pracovní pomůcky apod.,
 • sama najímá a řídí zaměstnance, 
 • za pracovníky tedy nenesete zodpovědnost, 
  • neřešíte jejich odměny, dovolené či nemocenské, 
  • nemohou se zapojit do vašich odborů,
  • veškerý servis jim poskytuje jejich zaměstnavatel,
  • odměňování pracovníků se neřídí srovnatelnými podmínkami.
 • Outsourcing legálně umožňuje 

  • větší variabilitu při zaměstnávání zahraničních pracovníků, 
  • rychlé dodání většího množství pracovníků,
  • rychlé náhrady pracovníků,
  • větší finanční variabilitu – umožňuje fakturaci za úkol i za hodinu,
  • převedení veškeré zodpovědnosti za pracovníky na partnerskou společnost.

Čím více je vaše společnost (objednatel) do činnosti zapojena, tím je cena za služby nižší, zároveň se však zvyšuje nebezpečí příliš úzkého propojení, které by mohlo být napadnutelné jako tzv. zastřené agenturní zaměstnávání.

Outsourcing je nejrychlejší, nejflexibilnější a finančně nejvýhodnější způsob zpracování zakázek. Úloha partnerské firmy je komplexní a nespočívá pouze v dodání potřebných pracovníků, jako je tomu u agenturního zaměstnávání, kterému se budeme věnovat dále.

Kdy je pro vás výhodnější agenturní zaměstnávání?

→ Pokud nechcete práci outsourcovat, je pro vás vždy nejvýhodnější agenturní zaměstnávání.

V takovém případě partnerská firma:

 • zařídí komplexní personální servis, a to jak během náboru, tak i během provozu,
 • dodá dostatek pracovníků na všechny vaše projekty,
 • zajistí nábory, výměny a náhrady pracovníků,
 • postará se o všechny pracovně-právní a administrativní náležitosti,
 • poskytne pracovníkům veškerý servis (ubytování, dopravu, lékařské prohlídky apod.),
 • zajistí výplaty a zálohy, nemocenské, dovolené,
 • poskytne podporu při komunikaci s pracovníky a vyřeší jazykovou bariéru.

Agenturní zaměstnávání vám umožňuje

 • ponechat si veškerou odpovědnost za zpracování zakázky, 
 • přímou kontrolu nad pracovníky, kvalitou práce a jejím zadáváním,
 • platit pouze reálně odpracované hodiny.

Agenturní zaměstnávání je tedy levnější a efektivnější než najímání vlastních pracovníků.

Na co je třeba dát pozor!

Agentura, která vám pracovníky poskytuje, musí mít řádná povolení a dodržovat zákonné povinnosti.

! Zákony jasně upravují vztahy mezi zaměstnavatelem, který si své pracovníky pronajímá (vaše společnost), agenturou (LIDEX) a samotnými pracovníky. 

! Zapůjčení zaměstnanců nelze provést formou smlouvy o dílo. Jednalo by se o tzv. zastřené agenturní zaměstnávání.

Příklad: Řada „agentur“ nemá dostatečná oprávnění pro legální poskytování agenturních služeb, proto svým partnerům dodává pracovníky na základě smlouvy o dílo (falešný outsourcing). Tento postup však není legální! Oběma stranám hrozí postihy ze strany úřadů.

Přestože má agenturní zaměstnávání své nepopiratelné výhody, je pro vás (oproti outsourcingu) organizačně složitější metodou zpracování zakázek.

 • Naplnění legislativních požadavků je u agenturního zaměstnávání náročnější než u outsourcingu. 
 • Dodržování pravidel je hlídáno přísněji, a to zejména u zahraničních zaměstnanců, kteří musí mít správně nastavená pracovní víza a splňovat další požadavky.
 • Finanční ohodnocení pracovníků je jasně stanoveno na základě tzv. srovnatelných podmínek. 
 • Proces spolupráce musí být velmi transparentní, zvláště při kontaktu s úřady.

Pomůžeme vám určit, která z metod je pro vás výhodnější! 

Pro správné nastavení parametrů spolupráce je třeba zodpovědět následující otázky:   

Zadání zakázky

 • Jakou formou proběhne zadání zakázky?
 • Která strana bude zajišťovat dodání potřebného materiálu, případně celou logistiku?
 • Který z partnerů zpracuje podrobný harmonogram prováděných činností?
 • Kdo nastaví pracovní postupy?

Příprava provozu

 • V jakých prostorách bude zakázka prováděna a kdo o tom rozhodne?
 • Jaké vybavení či nářadí bude použito? 
 • Která strana ponese odpovědnost za nastavení a seřízení strojů?
 • Případné další otázky vyplývající z vaší konkrétní situace.

Personální uspořádání a zaškolení pracovníků

 • Kdo určí, kolik zaměstnanců bude na zakázce pracovat?
 • Pracovníky bude vybírat objednatel, nebo zhotovitel?
 • Která strana nastaví směny?
 • Kdo bude s pracovníky komunikovat?
 • Jak proběhne zaškolení personálu na pracovní postupy? 
  • Budete pracovníky zaškolovat sami, nebo zaučíte naše manažery/koordinátory, kteří budou mít na starosti zaškolení koncových pracovníků? 
 • Kdo zpracuje směrnice BOZP a PO a následně proškolí zaměstnance? 

Organizace práce a provozu

 • Kdo rozhodne o provozní době výrobních prostor?
 • Který z partnerů a do jaké míry bude řešit průběžné technické či personální problémy?
 • Kdo zajistí plynulý průběh provozu?
 • Která strana bude celý projekt koordinovat?
  • Odpovědnost za koordinaci ponese pouze jedna strana, nebo bude rozdělena mezi zhotovitele a objednatele? 

Průběžná kontrola

 • Která strana bude provádět průběžnou kontrolu personálu?
 • Kdo bude provádět kontrolu výstupů zakázky (výrobků či služeb)?

Převzetí hotové práce

 • Jakým způsobem a jak často bude probíhat předání výsledku zakázky (výrobku či vykonané služby)?

Reklamace a řešení problémů

 • Která strana bude řešit případné reklamace, poruchy strojů, nehody či další problémy podobného typu?
 • Který z partnerů ponese finanční odpovědnost?

Cena a mzdy

 • Cena bude účtována za hotový výrobek, za úkon, či za odpracovanou hodinu?
 • Která strana určí výši mzdy?
 • Kdo bude mít na starosti evidenci směn, výrobků, dodržování norem apod.?
 • Kdo ponese odpovědnost za personální a mzdovou evidenci?

Rádi s vámi všechny tyto otázky nezávazně prodiskutujeme a navrhneme takový postup spolupráce a rozdělení odpovědností, které bude vyhovovat vašim potřebám. 

Ať již bude finální nastavení provozu jakékoli, koordinátoři LIDEXU vždy ponesou určitou odpovědnost za každou část zakázky (průběh prací a jejich kontrolu, komunikaci s pracovníky apod.).

Ozvěte se nám (+420 774 490 009, email: maslo@lidex.cz), rádi s vámi vše probereme osobně.

Štítky